ELEKTRONİK BÜLTEN KAYIT SİSTEMİ

HAYAT SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI VAR MIDIR ?

Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001'den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir:

 

Primlerin Ödenmesi

 

Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, 2011 yılı için vergi matrahında yıllık olarak 9.801 TL'na varan indirim sağlamaktadır.

 

Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır:

 

Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15'tir.
Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10'u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.

 

07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarını (01.01.2011 ile 30.06.2011 arasında 78.696,90 TL) aşmamak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilir. Aynı takvim yılı içinde ödenen toplam tutarın en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

 
Web Tasarım